Regler og skjemaer

Søknad om permisjon fra undervisningen

SKOLENS RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM PERMISJON FRA UNDERVISNINGEN

Søknad om fri inntil to uker (10 skoledager) avgjøres av rektor/daglig leder.

Søknader om fri mer enn to uker avslås.
Dersom foresatte allikevel velger å ta barn ut i permisjon uten å ha søkt eller fått innvilget søknaden, vil eleven få ugyldig fravær. Etter to ukers ugyldig fravær skrives eleven ut av skolen, og må eventuelt søkes inn igjen ved tilbakekomst.

Særskilt dokumentasjon
Opplæringslovens bestemmelse om maksimal permisjonstid på to uker (10 skoledager) er ufravikelig. I enkelte tilfeller hvor det foreligger særskilt dokumentasjon, kan eleven få beholde sin skoleplass i en fraværsperiode på mer enn to uker, men uten å definere fraværet som permisjon.

Permisjonssøknader for elever behandles etter gjeldende regler, opplæringsloven § 2-1, samt friskoleloven § 3-13, Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa. Vedtak om permisjon er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Vedtaket kan klages til skolen ved daglig leder innen 3 uker. Foresatte har rett til å se sakens dokumenter, jf. fvl. §18.

Regelverk

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Etter opplæringsloven § 2-11 første ledd kan skoleeier etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.

En avgjørelse av om en elev skal få permisjon eller ikke, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette medfører blant annet at avgjørelse skal begrunnes, og at det er mulig å klage på den.

Det er ikke en rettighet å få permisjon. Permisjon er noe skolen kan gi. Dersom skolen innvilger permisjon er det en forutsetning at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Dette betyr at selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri, kan skolen avslå søknaden.

Fylkesmannen kan ikke overprøve skolens avgjørelse ved å bestemme hvilke elever som skal få permisjon. Ved behandling av klager på avslag om permisjon ser Fylkesmannen på om skolen har behandlet søknaden i tråd med opplæringsloven, og etter alminnelige forvaltningsrettslige regler. Disse reglene skal blant annet beskytte mot usaklig forskjellsbehandling, vilkårlighet og at det legges vekt på utenforliggende hensyn.

Fravær som går utover permisjon gitt i medhold av opplæringsloven § 2-11:

Når det gjelder søknader med permisjon utover 2 uker (10 skoledager), har ikke skolen anledning til å innvilge dette. Foresatte kan likevel velge å ta eleven ut av skolen, og eleven er da i juridisk forstand skrevet ut av skolen. Det er da de foresattes ansvar å sørge for at eleven får grunnskoleopplæring.

Dersom en elev tas ut av skolen uten at han eller hun har fått innvilget permisjon, regnes dette som udokumentert fravær. Dette fraværet skal føres på vitnemålet. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge eleven er borte. Etter forskriftens § 3-41 skal alt fravær føres med mindre eleven har fått innvilget permisjon eller har et dokumentert fravær som skyldes helsegrunner.

Ved opphold i utlandet over lengre varighet meldes grunnskoleelever ut av skolen de forlater. Ved utreise opphører rett og plikt til opplæring etter grunnskoleloven, og skolen har ikke lenger ansvar for undervisningen. Under utenlandsopphold er det foreldrenes ansvar å sørge for at barna får den undervisningen de skal ha.

Skolen kan ikke garantere fortsatt plass i klassen dersom den skulle bli fylt opp av nye elever i permisjonstiden

Udokumentert fravær registreres i elevens mappe, og det sendes informasjonsskriv til foresatte.

Søknad om permisjon

Ordensregler for Steinerskolen på Nordstrand

Vis respekt for deg selv

Vis respekt for andre

Vis respekt for dine omgivelser

Elever, foreldre, lærere og andre medarbeidere på skolen har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som i størst mulig grad tar vare på den enkeltes trivsel, læring og utvikling, skolens utstyr og skolens bygninger.

Respekt for andre

 1. Vi omgås med alminnelig høflighet og respekt, og vi tar hensyn til hverandre.
 2. Vi aksepterer ikke rasistiske og kjønnsdiskriminerende utsagn og handlinger på vår skole.
 3. Mobbing, sjikane og lignende skal ikke forekomme.

I klasserommet

 1. Vi møter presis til timer og avtaler.
 2. Vi holder arbeidsro i timene og viser respekt for undervisningen.
 3. Vi leverer skolearbeid til avtalt tid.
 4. Elevene skal forlate klasserommet etter timene og være ute i friminuttene.

I skolegården

 1. Fotball sparker vi på anvist sted. I tillegg skal ballspill i nr 113 opphøre når personer kommer inn skolens inngangsparti og passerer banen.
 2. Snøballkasting er forbudt.
 3. Vi bruker ikke rullebrett, rulleskøyter eller liknende på skolens område.

Vår skolehverdag

 1. Elevene retter seg etter lærere og andre ansatte ved skolen.
 2. Umiddelbart etter sykdom eller annet fravær leveres skriftlig melding (i brev eller meldingsbok) til klasselærer. Leveres ikke melding registreres fraværet som ugyldig.
 3. I skoletiden er det ikke anledning for elever ved barnetrinnet til å forlate skolens område hvis ikke spesiell tillatelse er gitt. Elevene på ungdomstrinnet har anledning til å forlate skolens område i storefri.
 4. Vi spiser ikke godteri eller tygger tyggegummi i skoletiden.
 5. Vi holder god orden ute og inne, og vi tar vare på inventar og bygninger.
 6. Bruk av mobiltelefon, iPod eller andre elektroniske apparater og dertil hørende utstyr, er ikke tillatt på skolens område i skoletiden mellom kl 08.00 og 15.15.
 7. Vi tar godt vare på personlige eiendeler. Vi unngår å ta med verdisaker på skolen.

På skoleveien

 1. Vi følger trafikkreglene.
 2. Alle elever har lov til å sykle til og fra skolen med voksent følge. Bare elever som har avlagt sykkelprøven får lov til å sykle til og fra skolen uten voksent følge.  Vi oppfordrer foreldre til å overholde dette også når det gjelder sparkesykkel og skateboard.
 3. Sykler, sparkesykler og lignende parkeres på anvist sted og brukes ikke i skoletiden.

Absolutte regler

 1. Voldsbruk og skade på medmennesker er forbudt.
 2. Bestittelse av våpen er forbudt.
 3. Det er ikke lov å røyke, snuse eller bruke andre former for rusmidler i skoletiden.
 4. Det er forbudt å oppsøke nettsider av usedelig, krenkende eller voldelig karakter i skoletiden.

Tidsbegrensede regler

 1. Egne regler gjelder på turer og utflukter

TILTAK VED BRUDD PÅ ORDENSREGLENE

Tiltak som kan benyttes er

 • samtale med eleven
 • samtale med hjemmet
 • brev til foresatte
 • beslaglegging av objekter
 • pålegg om oppgaver for å rette opp skade som er påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)
 • erstatning av hærverk eller skade på skolens inventar
 • gjensitting eller parade etter avtale med hjemmet
 • midlertidig eller permanent skolebytte
 • politianmeldelse av lovstridige forhold
 • innvisning resten av timen eller resten av skoledagen fra og med 6.klasse
 • bortvisning resten av timen eller resten av skoledagen fra og med 6.klasse, henviser til § 2-10 i Opplæringsloven og § 3-10 i Friskoleloven om Bortvisning

For ungdomstrinnet:

 • ordensanmerkning
 • oppførselsanmerkning
 • bortvisning for inntil tre dager fra og med 8. klasse
 • nedsatt vurdering i orden og opførsel

RUTINER

Fravær

Sykefravær meldes klasselærer skriftlig.

Hvis eleven har fravær fra undervisningen som nærmer seg 20%, er skolen ansvarlig for å informere hjemmet skriftlig. Hvis fraværssituasjonen ikke bedrer seg, blir foresatte innkalt til møte med skolens ledelse. Ved fravær på mer enn 30%, informeres Fylkesmannen.

Sanksjoner ved brudd på ordensreglene

Alle sanksjoner skal være slik at elevene skal forstå hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Eleven skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg.
Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittel, hvis ikke annet er særskilt nevnt.  Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov, forskrift eller skolens ordensreglement. Hvis særskilte grunner tilsier det, kan også andre sanksjoner av mindre inngripende art ilegges. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene.

Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.  Fysisk refsing er ikke tillatt. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

Sanksjoner ved brudd på bestemte ordensregler

Ved brudd på ordensregel nr. 13 og 17 inndras gjenstanden og legges på skolens kontor. Gjenstanden kan hentes igjen samme dag etter skoletid. Ved gjentatte brudd på denne regelen, må foresatte hente gjenstanden.

Ved brudd på ordensregel nr. 20 til 22 informeres foresatte samme dag.

Ved brudd på ordensregel nr. 22 inndras gjenstanden, og den oppbevares på skolens kontor. Saken politianmeldes.

 

Innvisning og bortvisning

Innvisning kan benyttes slik at eleven bortvises fra klassen, men settes til oppgaver på skolen under tilsyn av en lærer.

Innvisning og bortvisning av elev i ungdomstrinnet er mulig for inntil tre dager.

Før innvisning/bortvisning iverksettes, vil eleven få mulighet til å forklare seg.

Det er daglig leder i samråd med pedagogisk leder som beslutter bortvisning.

 • Ved vedtak om bortvisning av 6.- og 7.- klassinger: Skolen forsikrer seg om at det er voksne hjemme som kan ta imot eleven.
 • Ved vedtak om bortvisning av ungdomsskoleelever: Disse elevene kan bortvises uten at foresatte er hjemme, men de foresatte blir informert.

 

Bortvisning er et enkeltvedtak. Dokument om klageadgang sendes hjemmet. Klageinstans er skolens styre.

Vurdering i orden og oppførsel

På ungdomstrinnet gis vurderingene god, nokså god eller lite god, i orden og oppførsel. Ved fare for nedsatt ordens- eller oppførselsvurdering for eleven, informerer skolen de foresatte skriftlig så snart som mulig om forholdene. Slik informasjon sendes minst seks uker før vitnesbyrdet skrives.

Til jul og sommer vil foreldre og foresatte til elever i ungdomstrinnet få skriftlig informasjon om ordens- og oppførselsvurderinger. Ved henvendelse til klasselærer kan foreldre få vite hva begrunnelsen for eventuelle merknader er.

Ordens- og oppførselsvurderingen er et tema under foreldresamtalene med klasselærer.

Brudd på ordensreglene kan føre til nedsatt ordensvurdering. Forsentkomming, glemte lekser/bøker/avtaler, fravær uten melding, glemt gymtøy og lignende, er forseelser som vil berøre ordensvurderingen.

Brudd på ordensreglene og/eller uakseptabel oppførsel kan føre til nedsatt oppførselsvurdering. Mobbing, uro og forstyrrelser i timen, bruk av mobiltelefon eller mp3-spiller, uakseptabel språkbruk, skulking, hærverk og lignende, er forseelser som vil berøre oppførselsvurderingen.

Retningslinjer for ordensreglene

Steinerskolen på Nordstrand er, i likhet med alle andre grunnskoler i Oslo, forpliktet til å følge FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG VOKSENOPPLÆRINGSSENTRENE I OSLO KOMMUNE. VEDTATT 12.07.2002.

 

Skolens ordensregler revideres årlig i januar måned, og godkjennes av skolens styre.

UTMELDING – FLYTTEMELDING NY SKOLE

Iflg. signert elevkontakt skal oppsigelse av skoleplassen skje skriftlig 2 måneder før sluttdato hvis det ikke fremgår tydelig av forholdene forøvrig at plassen er oppsagt.

Manglende betaling av skolepengene for 4 av ett skoleårs måneder regnes som oppsigelse av skoleplassen hvis ikke særskilt avtale med skolen er inngått. Skolen plikter å sende skriftlig varsel innen utløpet av mai, der foresatte minnes på denne virkningen av manglende betaling.

Trykk her for å laste ned utmeldingsskjema