Foreldresider

Årshjul foreldremøter og arrangementer skoleåret 2021-2022

 

Foreldreforeningen og FAU

Alle skolens foreldre er medlemmer av foreldreforeningen. Foreldreforeningens formål er å bidra til et stadig bedre skoletilbud for elevene ved Steinerskolen på Nordstrand. Foreningen bidrar til dette gjennom å fremme et aktivt samarbeid mellom skolens ledelse og foreldre. Foreldreforeningen har et styre og et arbeidsutvalg (FAU).  

FAU - foreldreforeningens arbeidsutvalg
Foreldreforeningen består av alle foreldrene på skolen og skal fremme foreldrenes interesser og jobbe for at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Foreldreforeningen skal jobbe for å skape et godt samarbeid mellom hjem og skole, sørge for at alle elever trives og har en positiv utvikling, og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet (i tråd med opplæringsloven § 11-4).

I starten av hvert skoleår velger hver klasse en klassekontakt og en vara. Klassekontakten er kontaktleddet mellom foreldregruppen og skolens FAU og møter på månedlige FAU-møter.

Klassekontakten er ansvarlig for:

·       Å informere klasselærer om viktige saker som omtales blant klassens foreldre.

·       Å informere klassens foreldre om saker fra FAU-møtene.

·       Å bringe saker fra klassens foreldre inn i FAU-møtene.

Klassekontakten har taushetsplikt iht. taushetsbestemmelsene i Forvaltningslovens §13 (lov-1967-02-10).

FAU forvalter ikke økonomiske ressurser og er ikke økonomisk ansvarlig. 

Nyttig lenke om foreldrearbeid ved Steinerskolen: https://www.foreldrene.no/wp-content/uploads/2017/01/Ha%CC%8Andbok_korr_031.pdf

 

Foreldreforeningens styre
En viktig oppgave for styret er å forvalte økonomien fra julemarkedet og 17. mai. I den forbindelse behandler styret også søknader fra lærere og foreldre om støtte til tiltak for elevenes beste. Foreldreforeningen fungerer også som FAUs sekretariat ved å organisere jevnlige FAU-møter. Foreldreforeningene har en representant i skolens styre hvor de har møterett, men ikke stemmerett.

Foreldreforeningens styre består i dag av:

 

Leder: Solveig Moltzau Tlf:  916 81 086 E-post: solveigmoltzaugmailcom

Nestleder: Marthe Therese Møller Tlf: 481 39 336 E-post: martemollegmailcom (observatør i skolens styre)

Styremedlem: Anne-Rita Andal E-post: anneritaandalgmailcom (observatør i skolens styre)

Styremedlem: Halima Eid E-post: halima.mayowhotmailcom

Økonomiansvarlig: Martin Arenstedt Tlf: 400 67 776 E-post: martin.arenstedtgmailcom

 

KONTAKT:
E-postadresse til foreldreforeningen er 
steinerforeldregmailcom. Søknader skal sendes på epost.